Najava 3. sjednice Nadzornog odbora

 Dana 20. lipnja 2023. godine, s početkom u 10,00 sati, održat će se 3. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d. Na dnevnom redu sjednice su:
 1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-016220/23 od 31. svibnja 2023. godine
 2. Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2022. godine
 3. Godišnje izvješće za 2022. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnih revizora za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d. 
 4. Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP – Hrvatska pošta d.d.
 5. Upotreba dobiti ostvarene u 2022. godini
 6. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2022. godinu
 7. Razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
  1. 1. Razrješnica članovima Uprave
  2. 2. Razrješnica članovima Nadzornog odbora
 8. Izvještaj o poslovanju od I. do III. 2023. godine
 9. Statut društva HP – Hrvatska pošta d.d.
  1. 1. Prijedlog Glavnoj skupštini o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
  2. 2. Prijedlog Glavnoj skupštini o promjeni sjedišta društva HP – Hrvatska pošta d.d.
  3. 3. Prijedlog Glavnoj skupštini o dopuni predmeta poslovanja društva HP – Hrvatska pošta d.d.
  4. 4. Prijedlog Glavnoj skupštini o izmjeni Statuta društva HP – Hrvatska pošta d.d.
 10. Poslovnici o radu
  1. 1. Poslovnik o radu Uprave
  2. 2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora
  3. 3. Poslovnik o radu Revizijskog odbora
 11. Odluka o iznosu naknade za rad
  1. 1. Odluka o iznosu naknade za rad članovima Nadzornog odbora
  2. 2. Odluka o iznosu naknade za rad članovima Revizijskog odbora
 12. Korporativna strategija Pošta2025(30)
 13. Izvješće o radu Ureda za internu reviziju u 2022. godini
 14. Eksterno vrednovanje aktivnosti interne revizije
 15. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o odabiru, za predmet nabave: Usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja, broj HP-12/3-10496/23 od 12.06.2023. godine
 16. Razno