Održana 3. sjednica Nadzornog odbora

Dana 20. lipnja 2023. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora HP d.d. na kojoj je prihvaćen Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2022. godine. Dana je suglasnost na Godišnje izvješće za 2022. godinu koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP - Hrvatsku poštu d.d., kao i na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu, čime su isti utvrđeni od strane Nadzornog odbora i Uprave. Prihvaćeno je Izvješće Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. Nadzornom odboru o pojedinačnim i konsolidiranim financijskim izvještajima HP – Hrvatske pošte d.d. i Izvješću neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine. Nadzorni odbor donio je Odluku kojom daje suglasnost i prihvaća Odluku Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini te je istu zajedno s prijedlogom razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova u 2022. godini te članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini uputio Glavnoj skupštini na donošenje. Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2022. godinu. Donesene su Odluke kojima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje Odluke o promjeni sjedišta društva HP - Hrvatska pošta d.d., Odluke o dopuni djelatnosti društva HP d.d., Odluke o usklađenju temeljnog kapitala društva HP d.d. te Odluke o izmjeni Statuta društva HP d.d. Ujedno, Nadzorni odbor donio je Poslovnik o radu Uprave, Poslovnik o radu Nadzornog odbora te Poslovnik o radu Revizijskog odbora, kao i Odluku o iznosu naknada za rad članovima Nadzornog odbora te Odluku o iznosu naknada za rad članovima Revizijskog odbora. Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće o radu Ureda za internu reviziju za 2022. godinu, te primio na znanje Izvještaj o eksternom vrednovanju aktivnosti interne revizije HP – Hrvatske pošte d.d. Ujedno, dana je suglasnost na Odluku Uprave Društva o odabiru, za predmet nabave: Usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja, broj HP-12/3-10496/23 od 12.06.2023. godine te na Odluku Uprave Društva, broj: DPO-02-018639/23 od 16.06.2023. godine o kratkoročnom zaduženju.