Najava Glavne skupštine

Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. će se održati 27. lipnja 2023. godine s početkom u 8,30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s dnevnim redom kako slijedi:

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2022. godinu
4. Godišnje izvješće za 2022. godinu, te konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini
6. Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora
6.1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
6.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Statut društva HP – Hrvatska pošta d.d.
7.1. Odluka Glavne skupštine o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
7.2. Odluka Glavne skupštine o promjeni sjedišta društva HP – Hrvatska pošta d.d.
7.3. Odluka Glavne skupštine o dopuni predmeta poslovanja društva HP – Hrvatska pošta d.d.
7.4. Odluka Glavne skupštine o izmjeni Statuta društva HP – Hrvatska pošta d.d.
8. Odluka o iznosu naknade za rad članovima Nadzornog odbora
9. Imenovanje revizora
10. Imenovanje članova Nadzornog odbora