Održana 2. sjednica Nadzornog odbora

Dana 12. srpnja 2023. godine s početkom u 12,00 sati, održana je 2. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d. na kojoj je donesena Odluka o usvajanju Korporativne strategije Pošta2025(30), primljeno je na znanje Očitovanje na zahtjev Nadzornog odbora od 04. srpnja 2023. godine, donesena je Odluka kojom je prihvaćen Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – III. 2023. godine, a primljena je na znanje i informacija o poslovanju za razdoblje I. – V. 2023. godine. Ujedno, Nadzorni odbor je donio Odluku kojom je dana suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja, broj: HP-12/3-017939/23 od 28. lipnja 2023. godine, te Odluku kojom je dana suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave Zaštitarskih usluga tjelesne zaštite, broj HP-12/3-017918/23 od 28. lipnja 2023. godine.