Održana 11. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je, dana 14. lipnja 2017. godine, održana 11. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici Nadzornog odbora prihvaćeno je Godišnje izvješće za 2016. g., uključujući Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d., kao i Izvješće Revizorskog odbora Nadzornom odboru društva HP - Hrvatska pošta d.d.
 
Donesene su odluke kojima se Glavnoj skupštini predlaže donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini, davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora HP d.d. u 2016. godini i izboru revizorske tvrtke za 2017. godinu. Između ostalog usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2016. godinu.