Održana Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 20. lipnja 2017. godine održana Glavna skupštinu HP-Hrvatske pošte d.d.
Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:
  • Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d. za 2016. godinu,
  • Odluka o utvrđivanju i usvajanju Godišnjeg izvješća za 2016. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d., nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP–Hrvatsku poštu d.d.,
  • Odluka o utvrđivanju i usvajanju konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine,
  • Odluka kojom se ostvarena dobit raspoređuje za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina,
  • Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova u 2016. godini,
  • Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2016. godini,
  • Odluka o imenovanju revizora društva HP-Hrvatska pošta d.d. za 2017. godinu,
  • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta,
  • Odluka o usvajanju potpunog teksta Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta
sukladno prijedlozima objavljenima uz Poziv za navedenu Glavnu skupštinu koji je objavljen i dostupan na Internet stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), Zagrebačke burze d.d. te putem HinaOTS.
Društvo ujedno upućuje javnost, da će Godišnje izvješće za 2016. godinu, koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d., nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP-Hrvatsku poštu d.d., te konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine, objaviti na Internet stranicama Društva, Zagrebačke burze d.d. te dostaviti Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.