Održana telefonska sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je, dana 20. srpnja 2017. godine, održana telefonska sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. Na sjednici Nadzornog odbora donesena je odluka kojom je g. Ivan Čulo imenovan direktorom društva HP-Hrvatska pošta d.d., na mandat od 4 godine.