Promjena u sastavu Nadzornog odbora HP- Hrvatske pošte

 U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, obavještava da je, uslijed ostavke iz osobnih razloga predstavnika radnika u Nadzornom odboru Željka Vidakovića, odlukom Glavnog radničkog vijeća, novim članom Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. kao predstavnikom radnika, imenovana Marija Jukić.