Promjena u sastavu Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je Glavno radničko vijeće društva HP-Hrvatska pošta d.d. donijelo odluku o opozivu članice Nadzornog odbora, predstavnice radnika, Marije Jukić te imenovanju Željka Vidakovića članom Nadzornog odbora, predstavnikom radnika.