Najava 15. sjednice Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 21. prosinca 2017. godine, s početkom u 13,00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održati 15. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora razmatrat će se Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I.-IX. 2017. godine s informacijom o poslovanju za razdoblje od I.-X. 2017. godine te će se odlučivati o prihvaćanju Plana poslovanja i konsolidiranog Plana poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. za razdoblje od 2018. – 2020. godine.