Odgoda Glavne skupštine HP d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska
pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da se Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d. za koju je objavljeno sazivanje i poziv za dan 28. prosinca 2017. godine, neće održati u navedenom terminu.
O novom datumu sazivanja Glavne skupštine investicijska javnost će biti pravovremeno obaviještena.“