Održana sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj je, između ostalog, Nadzorni odbor donio novi Poslovnik o radu Revizijskog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.