Održana 22. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 17. prosinca 2018. godine, održana 22. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora donesena je Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja za 2019. godinu i srednjoročnih projekcija do 2021. godine i Odluka o prihvaćanju konsolidiranog Plana poslovanja za 2019. godinu i srednjoročnih projekcija do 2021. godine.