Najava 24. sjednice Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 25. veljače 2019. godine s početkom u 10,00 sati, telefonskim putem održati 24. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se, između ostalog, donositi odluka o imenovanju člana Uprave Društva.