Održana Glavna skupština društva HP-Hrvatska pošta d.d.

Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d. održana je 13. veljače 2020. na kojoj je donesena odluka kojom je dana suglasnost na Odluku Uprave Društva, broj: DPO-06/2-038888/19 od 11. prosinca 2019. godine i prodaju nekretnina.