Najava 32. sjednice Nadzornog odbora

HP – Hrvatska pošta d.d. objavila je poziv na 32. sjednicu Nadzornog odbora Društva za dan 28. svibnja 2020. godine, s početkom u 10.00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Društva - dvorana za sastanke, Zagreb, Branimirova 4,  prema sljedećem

DNEVNOM REDU:

 1. Usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01-046139/19 od  27. prosinca 2019. godine
 2. Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2019. godine
 3. Godišnje izvješće za 2019. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za  HP – Hrvatsku poštu d.d.
 4. Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP – Hrvatska pošta d.d.
 5. Raspodjela dobiti ostvarene u 2019. godini
 6. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2019. godinu
 7. Razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora

  7.1  Razrješnica članovima Uprave
  7.2  Razrješnica članovima Nadzornog odbora

 8. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – III. 2020. g. i informacija o poslovanju za razdoblje od I. do IV. 2020. g.
 9. Izmjena Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta
 10. Periodično izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. zaključno s danom 31.12.2019. g.
 11. Plan rada Odjela za praćenje usklađenosti poslovanja za 2020. godinu
 12. Razno