Održana 2. sjednica Nadzornog odbora

Dana 29. travnja 2021. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora HP d.d. na kojoj je prihvaćen Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2020. godine. Dana je suglasnost na Godišnje izvješće za 2020. godinu koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP - Hrvatsku poštu d.d., kao i na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu, čime su isti utvrđeni od strane Nadzornog odbora i Uprave. Prihvaćeno je Izvješće Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. Nadzornom odboru o pojedinačnim i konsolidiranim financijskim izvještajima HP – Hrvatske pošte d.d. i Izvješću neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine. Nadzorni odbor donio je Odluku kojom daje suglasnost i prihvaća Odluku Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini te je istu zajedno s prijedlogom razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova u 2020. godini te članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini uputio Glavnoj skupštini na donošenje. Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2020. godinu, te Godišnji izvještaj o radu Odjela za praćenje usklađenosti poslovanja za 2020. godinu. Prihvaćen je Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – III. 2021. godine te su primljeni su na znanje Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. zaključno s danom 31.12.2020. i Dopuna Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. zaključno s danom 31.12.2020., Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2020. godinu, Godišnji plan rada Etičkog povjerenstva za 2021. godinu, Izvješće o radu Službenika za informiranje za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. i Godišnji plan rada Službenika za informiranje za 2021. godinu.