Održana 2. sjednica Nadzornog odbora

Dana 15. srpnja 2022. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d. na kojoj je prihvaćen Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – III. 2022. godine te primljena na znanje informacija o poslovanju za razdoblje od I. – V. 2022. godine i  Prezentacija nekretnina za ekonomsku aktivaciju u 2022. godini. Nadalje, dana je suglasnost na Odluku Uprave Društva, broj: DPO-02/7-017396/22, od 13.07.2022. godine o zaduženju sklapanjem ugovora o kreditnom limitu te na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Obnova na zgradi nakon potresa - PU 44000 Sisak, Antuna i Stjepana Radića 29, broj: HP-12/3-016198/22 od 13. srpnja 2022. godine.