Dimenzije i masa hpekspres pošiljaka

Dimenzije i masa hpekspres pošiljaka

Dimenzije i masa pošiljaka definirane su poštanskim propisima.

Više

hpekspres pošiljke mogu biti mase do najviše 50 kilograma te dimenzija dužine, širine i visine od 9 cm do 200 cm*.

Dimenzije
Veličina Dužina Dužina Visina
Minimalno 9 cm 9 cm 9 cm
Maksimalno 200 cm 200 cm 200 cm


Masa
Minimalna Nema ograničenja
Maksimalna 50 kg *
* Na hpekspres-pošiljke čije maksimalno kombinirane dimenzije u zbroju dužine, širine i visine prelaze 2000 mm primjenjuje se volumetrička obračunska masa (ako je veća od njezine stvarne mase). Volumetrička obračunska masa izračunava se tako da se umnožak visine, dužine i širine pošiljke u centimetrima podijeli sa 5000 (d x š x v / 5000). Dobiveni iznos smatra se masom pošiljke u kilogramima, a tako dobivena masa može biti i veća od 50 kilograma. Hrvatska pošta ima pravo primijeniti i zaračunati naručitelju usluge volumetrički obračun mase za bilo koju hpekspres-pošiljku kod koje je volumetrički obračun mase veći od stvarne mase pošiljke.
Hpekspres pošiljka u zbroju visine, dužine i širine ne smije imati više od 350 cm.
(Posjetite online izračun cijene slanja pošiljke na www.posta.hr).