Kontakti

DIVIZIJE:


DIVIZIJA POŠTA
Divizija pošta zadužena je za poslove prijma, sortiranja, otpreme, prijevoza, usmjeravanja te dostave i uručenja poštanskih pošiljaka. Usto se bavi i praćenjem kakvoće poštanskih usluga prema zakonskoj regulativi te prodajom poštanskih usluga ugovornim kupcima i velikim korisnicima.

Miroslav Vojvodić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/480 6088
e-pošta: divizija.posta@posta.hr

Miroslav Živko

Pomoćnik izvršnog direktora
Kontakt: 01/480 6088
e-pošta: divizija.posta@posta.hr

DIVIZIJA MREŽA
Ova Divizija upravlja najvećom i najrasprostranjenijom prodajnom mrežom u Republici Hrvatskoj koja obuhvaća 1016 poštanskih ureda, a u njezinoj je nadležnosti je šaltersko poslovanje u poštanskim uredima te pružanje maloprodajnih i financijskih usluga u mreži poštanskih ureda.

Josip Poljak
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1098
e-pošta: divizija.mreza@posta.hr  

Katarina Belavić
Pomoćnik izvršnog direktora
Kontakt: 01/498 1098
e-pošta: divizija.mreza@posta.hr  

DIVIZIJA EKSPRES
Zadužena je za pružanje usluge ekspresne dostave pošiljaka Paket24 i paketa koja se pruža na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Također obavlja i poslove dostave i uručenja brzojava, poštanskih pošiljaka i novčanih doznaka te zaprimanje pošiljaka na adresi korisnika.

Tomislav Buljan
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1099
e-pošta: divizija.ekspres@posta.hr

Marko Jukić
Pomoćnik izvršnog direktora
Kontakt: 01/498 1099
e-pošta: divizija.ekspres@posta.hr

DIVIZIJA PODRŠKA
Ova je Divizija zadužena za upravljanje nekretninama Hrvatske pošte, vođenje financija i računovodstva, poslove kontrolinga, kao i za održavanje i modernizaciju poštanskih ureda i poslovnih prostora.

Alen Gerek
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1016
e-pošta: divizija.podrska@posta.hr 

Ivan Stipić
Pomoćnik izvršnog direktora
Kontakt: 01/498 1016
e-pošta: divizija.podrska@posta.hr 

Ivica Paradžik
Pomoćnik izvršnog direktora
Kontakt: 01/498 1016
e-pošta: divizija.podrska@posta.hr 

UREDI PODRŠKE UPRAVI:

UPRAVA
Kontakt: 01/498 1002
e-pošta: uprava@posta.hr

URED UPRAVE
Matilda Sendi Delaš
Tajnik društva
Kontakt: 01/498 1258
e-pošta: ured.uprave@posta.hr

URED ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Ured je zadužen za regrutiranje i selekciju novih radnika, sklapanje ugovora o radu, razvoj i edukaciju zaposlenika, provođenje provjera stručnog znanja radnika, izradu obračuna plaća, nagrađivanja radnika te za vođenje radno-pravnih poslova za potrebe tvrtke.

Mario Bebić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/6626 791
e-pošta: ljudski.resursi@posta.hr

 
URED ZA KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE
Ured je zadužen za poslove interne i eksterne komunikacije u Hrvatskoj pošti. U ovom Uredu se, među ostalim, obavljaju poslovi u vezi s internetskim i intranetskim stranicama tvrtke, stvaraju i objavljuju mjesečna i tjedna izdanja informativnih glasila, objavljuju priopćenja i izjave za medije te daju odgovori na medijske upite.

Jo Kempen
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1042
e-pošta: pr@posta.hr
 
URED ZA KORPORATIVNI MARKETING
Ured za korporativni marketing zadužen je za praćenje tržišnih trendova proizvoda i usluga iz područja poslovanja tvrtke, za upravljanje portfeljem proizvoda i usluga tvrtke (upravljanje komunikacijom i upravljanje odnosima s korisnicima), definiranje i implementiranje marketinške strategije.

Marijana Miličević
Izvršni direktor
Kontakt: 01/480 6096
e-pošta: korporativni.marketing@posta.hr

URED ZA STRATEGIJU, RAZVOJ I KORISNIČKO ISKUSTVO
Ured za strategiju i razvoj jedan je od ureda podrške Upravi, čiji poslovi obuhvaćaju provođenje strateških i poslovnih analiza, razvoj i definiranje strategije, provođenje nadzora nad ostvarenjem strategije i utjecaja projekata na održivost i korisničko iskustvo, kreiranje inicijativa, ideja i aktivnosti u cilju razvoja i unaprjeđenja poslovanja.  Također Ured se bavi razvojem i unaprjeđenjem poslovnih modela i predlaganjem te razvojem novih proizvoda i usluga, osim toga osigurava i usklađenost portfelja projekata s korporativnom strategijom i izrađuje okvir za prioritizaciju novih projekata.

Mladen Puzak
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1099
e-pošta: strategija.razvoj@posta.hr
 
URED ZA PRAVNE POSLOVE
Djelokrug poslova ovog Ureda obuhvaća pružanje pravne potpore drugim organizacijskim jedinicama tvrtke, obavljanje svih vrsta pravnih poslova radi zaštite prava i interesa tvrtke, upravljanje razvojem, unaprjeđivanjem i primjenom prakse pravnih poslova te upravljanje sudskim sporovima i drugim postupcima koji se vode pred ovlaštenim tijelima.

Danijela Aničić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1223
e-pošta: pravni.poslovi1@posta.hr

URED ZA KORPORATIVNU SIGURNOST
Ovaj Ured bavi se poslovima interne kontrole, brine se o sigurnosti i zaštiti ljudi, objekata i sredstava u poštanskom prometu, poslovima u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma, poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije te se bavi svim aktivnostima radi prevencije štetnih događaja i otklanjanja sigurnosnih rizika iz područja kibernetičke sigurnosti.

Miroslav Kožul
Izvršni direktor
Kontakt: 01/3038 309
e-pošta: ured.korpsigurnost@posta.hr

URED ZA INTERNU REVIZIJU
Ured je zadužen za poslove utvrđivanja politike i postupaka za provedbu procesa interne revizije, izradom internih akata o rizicima i obrascima za dokumentiranje rizika, kontrolu provedbe smanjenja rizika radi poboljšanja poslovanja i provođenje unutarnjeg nadzora poslovanja u tvrtki.

Dražen Kobas
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1042
e-pošta: internarevizija@posta.hr

URED ZA NABAVU
Zadužen je za pripremanje, razvijanje, koordiniranje i centralizirano upravljanje javnom nabavom, jednostavnom nabavom i nabavom izuzetom od primjene Zakona o javnoj nabavi, kao i izradom plana nabave za poslovnu godinu, koordiniranjem i praćenjem njegove realizacije te nadziranjem i koordiniranjem provođenja postupaka nabave.

Milena Serdarušić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1079
e-pošta: info.javnanabava@posta.hr

URED ZA REGULATIVU I MEĐUNARODNE POSLOVE
Ovaj je Ured zadužen za praćenje i upravljanje aktivnostima tvrtke u vezi sa Zakonom o poštanskim uslugama te za pružanje potpore u provedbi poslovnih aktivnosti i projekata Hrvatske pošte u vezi s proizvodima iz područja poštanskih usluga. Ured, osim toga, zastupa tvrtku pred nacionalnom regulatornom agencijom mjerodavnom za obavljanje regulatornih poslova u području Zakona o poštanskim uslugama, kao i pred ministarstvom mjerodavnim za tržište poštanskih usluga. Bavi se i lobiranjem za interese tvrtke, upravljanjem odnosima s međunarodnim organizacijama kada je riječ o primjeni Zakona o poštanskim uslugama i ostalim procesima povezanim s poštanskim uslugama.

Igor Fabijanec
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1020
e-pošta: odnosisregulatorom@posta.hr

URED ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Ured za informacijske tehnologije bavi se, među ostalim, projektiranjem, razvojem, uvođenjem i održavanjem informacijskih sustava i podsustava u tvrtki, provodi strategiju uvođenja informacijskih tehnologija u tvrtku, održava informatičku i komunikacijsku opremu, aplikacijska rješenja i baze podataka, održava osobna računala, pisače i drugu IT opremu, a bavi se i edukacijom korisnika informacijskih sustava.


Izvršni direktor
Kontakt: 01/662 6300
e-pošta: info.IT@posta.hr

URED ZA LOGISTIKU I REGIONALNU EKSPANZIJU

Ured se bavi razvojem tvrtke kroz logistiku i regionalnu ekspanziju, unaprjeđenjem i razvojem logističkih usluga te transportnog i skladišnog poslovanja tvrtke, predlaže, koordinira i vodi projekte, inovacije i investicije, povezuje i razvija informacijske sustave te radi na daljnjem širenju logističkih kapaciteta.

Vanja Neral-Puljak
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1099

  • Uprava
  • Uprava Društva je uz Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu jedno od triju tijela HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđenih Statutom.
  • Nadzorni odbor
  • Prema Statutu, drugo tijelo HP-Hrvatske pošte d.d. je Nadzorni odbor.
  • Revizijski odbor
  • Revizorski odbor odgovoran je za nadziranje izvještavanja vanjskih korisnika, posebice za godišnja financijska izvješća.
  • Divizijski ustroj
  • Divizijski ustroj ukratko znači usmjerenost na korisnika, kvalitetu i izvrsnost uz jasne ovlasti i odgovornosti.
  • Statut
  • Statut je temeljni dokument Hrvatske pošte kojim su uređena pitanja koja se tiču ustroja tvrtke i odnosa u njoj.