Korporativno upravljanje

HP-Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 132 od 29. prosinca 2017.). Društvo prati i primjenjuje preporuke utvrđene Kodeksom objavljujući sve informacije čija je objava predviđena propisima te informacije koje su u interesu investitora, imatelja dužničkih vrijednosnih papira uvrštenih na Službeno tržište Zagrebačke burze. Kodeks korporativnog upravljanja dostupan je na sljedećoj poveznici.


HP - Hrvatska pošta d.d. donijela je i svoj Kodeks korporativnog upravljanja HP-Hrvatske pošte d.d. s ciljem unaprjeđenja visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja kompanije kako bi se učinkovito i odgovorno upravljalo Društvom i postigla dobrobit Društva kroz povećanje vjerodostojnosti, profesionalizma i konkurentnosti.

Primjena Kodeksa može doprinijeti i boljem strateškom i operativnom nadzoru kao i većoj financijskoj i društvenoj učinkovitosti. Društvo se u svom poslovanju susreće s mnogim izazovima. Velik dio njih zajednički je svim društvima koja se bave pružanjem usluga, no određen broj izazova uvjetovan je posebnim položajem Društva koji proizlazi iz triju uloga koje ono ima:

1. davatelja univerzalne poštanske usluge
2. pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
3. sudionika na tržištu ekspresnih poštanskih te drugih usluga.
 
Kako Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele predstavlja minimum zahtjeva koje Republika Hrvatska stavlja pred trgovačka društva u svom vlasništvu, uočena je potreba da se materija korporativnog upravljanja u Društvu dodatno uredi obuhvatnijim aktom. Dokument u nastavku:
Kodeks korporativnog upravljanja


  • Uprava
  • Uprava Društva je uz Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu jedno od triju tijela HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđenih Statutom.
  • Nadzorni odbor
  • Prema Statutu, drugo tijelo HP-Hrvatske pošte d.d. je Nadzorni odbor.
  • Revizijski odbor
  • Revizorski odbor odgovoran je za nadziranje izvještavanja vanjskih korisnika, posebice za godišnja financijska izvješća.
  • Divizijski ustroj
  • Divizijski ustroj ukratko znači usmjerenost na korisnika, kvalitetu i izvrsnost uz jasne ovlasti i odgovornosti.
  • Statut
  • Statut je temeljni dokument Hrvatske pošte kojim su uređena pitanja koja se tiču ustroja tvrtke i odnosa u njoj.