Korporativno upravljanje

HP-Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 132 od 29. prosinca 2017.). Društvo prati i primjenjuje preporuke utvrđene Kodeksom objavljujući sve informacije čija je objava predviđena propisima te informacije koje su u interesu investitora, imatelja dužničkih vrijednosnih papira uvrštenih na Službeno tržište Zagrebačke burze. Kodeks korporativnog upravljanja dostupan je na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3023.html

  • Uprava
  • Uprava Društva je uz Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu jedno od triju tijela HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđenih Statutom.
  • Nadzorni odbor
  • Prema Statutu, drugo tijelo HP-Hrvatske pošte d.d. je Nadzorni odbor.
  • Revizijski odbor
  • Revizorski odbor odgovoran je za nadziranje izvještavanja vanjskih korisnika, posebice za godišnja financijska izvješća.
  • Divizijski ustroj
  • Divizijski ustroj ukratko znači usmjerenost na korisnika, kvalitetu i izvrsnost uz jasne ovlasti i odgovornosti.
  • Statut
  • Statut je temeljni dokument Hrvatske pošte kojim su uređena pitanja koja se tiču ustroja tvrtke i odnosa u njoj.