Nabava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Hrvatska pošta može objaviti poziv na dostavu ponude u postupku nabave na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Takav postupak provodi se temeljem internih akata.
Pravilnik o nabavi robe, radova ili usluga na koje se ne primjenjuju odredbe ZJNNabava paketomata
        Poziv na dostavu ponude - Nabava paketomata
        Opis predmeta nabave
        Troškovnik - Nabava paketomata
        Izmjena 1 Poziva na dostavu ponude - Nabava paketomata
        Izmjena 2 Poziva na dostavu ponude - Nabava paketomata
        Izmijenjeni obrazac Tehničkih specifikacija - Nabava paketomata
        Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Nabava paketomata
        Odluka o odabiru - Nabava paketomata