Nabava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

HP-Hrvatska pošta d.d. može objaviti poziv na dostavu ponude u postupku nabave na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Takav postupak provodi se temeljem internih akata.
Pravilnik o nabavi robe, radova ili usluga na koje se ne primjenjuju odredbe ZJNNabava stroja za automatizaciju visokoregalnog skladišta
Poziv na dostavu ponude
Opis predmeta nabave
Troškovnik
Izmjena 1 Poziva na dostavu ponude
Izmjena 2 Poziva na dostavu ponude
Objašnjenje 3 Poziva na dostavu ponude
I
zmjena 4 Poziva na dostavu ponude 
Izmjena 5 Poziva na dostavu ponude