Nabava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Hrvatska pošta može objaviti poziv na dostavu ponude u postupku nabave na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Takav postupak provodi se temeljem internih akata.

Pravilnik o nabavi robe, radova ili usluga na koje se ne primjenjuju odredbe ZJN