Održana Glavna skupština

Dana 10. svibnja 2022. godine održana je Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. Na Glavnoj skupštini donesene su odluke u skladu s prijedlozima navedenim u pozivu za Glavnu skupštinu. Prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2021. godinu. Utvrđeno je da je Nadzorni odbor dao suglasnost na Godišnje izvješće za 2021. godinu te na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu koje mu je podnijela Uprava, čime su sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) isti utvrđeni te su primljeni na znanje Godišnje izvješće za 2021. godinu, koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP - Hrvatsku poštu d.d., Konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine te Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine. Donesena je Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini te Odluke kojima su Upravi i Nadzornom odboru dane razrješnice.