Dobio sam obavijest o prispijeću pošiljke, a nisam u gradu. Kako mogu zadržati pošiljku do svog povratka?
U najbližem poštanskom uredu možete zatražiti i popuniti zahtjev za zadržavanje pošiljaka u poštanskom uredu. Pošiljke čija je dostava vezana rokom (upravno-pravni postupci, pozivi na ročišta i sl.) ne mogu se zadržavati u poštanskom uredu. Zadržavanje pošiljke u poštanskom uredu moguće je do 30 kalendarskih dana, a podnošenje zahtjeva naplaćuje se u skladu s cjenikom. Zahtjev za zadržavanje pošiljke ne može se podnijeti za pismena te pošiljke po upravnom postupku.Mogu li se isporučiti skupne pošiljke ako jedna pošiljka iz skupine nije pristigla?
Ako se kod skupnih pošiljaka utvrdi da neka pošiljka nedostaje, treba stupiti u kontakt s nadležnom službom za korisnike kako bi se utvrdilo gdje se nalazi ta pošiljka i
u kojem je statusu. Primatelja se odmah obavještava o statusu pošiljke i od njega se traži daljnji naputak o postupanju. Primatelj pošiljaka ima pravo sam odlučiti o tome hoće li da mu se pošiljke uručuju tek nakon prispijeća svih pošiljaka iz skupine, uz uvjet da se ne prekorači rok uručenja pošiljaka, ili želi odmah uručenje prispjelih pošiljaka.
Kada se dostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez pokušaja dostave pošiljke?
   U 50. članku Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge propisano je da se obavijest o prispijeću pošiljke dostavlja primatelju:
 • ako se pošiljka ne može uručiti dostavom
 • kada primatelj stavi prigovor na ispravnost pošiljke ili na iznos carinskih pristojba
 • za pakete koji se u skladu s odredbama članka 49. ovih Općih uvjeta ne dostavljaju primatelju ili se na zahtjev pošiljatelja isporučuju u poštanskom uredu
 • za Paket24 koji se prema zahtjevu pošiljatelja isporučuje u poštanskom uredu, ako s ugovornim korisnikom nije drugačije dogovoreno
 • za oštećene i prepakirane pošiljke
 • ako se obične pošiljke zbog veličine i/ili oblika ne mogu uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić.

Nadalje, obavijest o prispijeću pošiljke uručuje se kako je propisano za uručenje obične pošiljke. HP d.d., može za obavještavanje primatelja koristiti sredstva elektroničke komunikacije (npr. SMS, e-mail i dr.).
Što se smatra pod neuručivom pošiljkom?
 Neuručive pošiljke su poštanske pošiljke koje Hrvatska pošta ne može uručiti primatelju ni vratiti pošiljatelju.
Kako mogu nekoga opunomoćiti za preuzimanje svojih pošiljaka?
To je najjednostavnije učiniti u poštanskom uredu. Punomoć kojom fizička osoba opunomoćuje drugu osobu za korištenje poštanskih usluga može ovjeriti Hrvatska pošta, javni bilježnik ili mjerodavno državno tijelo. Korisnik može opunomoćiti samo poslovno sposobnu i pismenu osobu, a prilikom izdavanja punomoći uz opunomoćitelja treba biti i punomoćnik. Opunomoćitelj može izdati više punomoći, a s jednom punomoći može ovlastiti najviše tri osobe.
Punomoć se može izdati:

 • za primitak svih poštanskih pošiljaka
 • za primitak pojedine vrste pošiljaka
 • za pojedinu pošiljku.
 • Ako je opunomoćitelj korisnik poštanskog pretinca, može izdati punomoć samo za primitak svih vrsta pošiljaka, bez naknade za korištenje.

Punomoć se izdaje na jednu godinu od dana davanja punomoći i vrijedi do isteka tog roka. Opunomoćitelj ju može opozvati i prije isteka tog roka.
Pri ostvarivanju prava iz punomoći punomoćnik je obvezan na zahtjev radnika HP-a d.d. pokazati punomoć i dokazati svoj identitet.


Ako opunomoćitelj opozove izdanu punomoć, obvezan je o tome obavijestiti Hrvatsku poštu.
Za ovjeru punomoći u poštanskom uredu Hrvatska pošta naplaćuje naknadu u iznosu od 62,50 kn (s PDV-om), a ovjeru na adresi opunomoćitelja u iznosu od
125,00(s PDV-om).
Primio sam obavijest o prispijeću pošiljke na adresu, ali trenutačno ondje ne boravim. Može li se pošiljka nadoslati na moje sadašnje boravište ili u poštanski ured?
Hrvatska pošta besplatno nadošilje pismovne pošiljke na novu adresu primatelju koji je otputovao ili se preselio ako sazna njegovu novu adresu. U suprotnom, vraća ih pošiljatelju.
Nadoslanje pošiljke na novu adresu obavlja se uz uvjet da pošiljatelj nije zabranio nadoslanje pošiljke. Hrvatska pošta nadošilje primatelju poštanske pošiljke na novu adresu (osim pismena) prema pisanom zahtjevu pošiljatelja ili primatelja podnesenom prije uručenja pošiljke i naplaćuje uslugu nadoslanja prema cjeniku.
 
 

Prilikom preuzimanja paketa u poštanskom uredu naplaćena mi je usluga ležarine. Zašto je moram platiti?
 Primatelj pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, prioritetne preporučene pošiljke, vrijednosne pošiljke, prioritetne vrijednosne pošiljke, tiskanice, izravne pošte, paketa, EMS pošiljke, Paketa24, malog paketa i praćene pošiljke  mase veće od 500 grama plaća ležarinu u iznosu prema cjeniku ako pošiljku nije preuzeo u poštanskom uredu / sortirnici u roku od jednog dana nakon ostavljene obavijesti o prispijeću pošiljke. U rok se ne uračunava dan kada je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke, dan kada je pošiljka uručena te dani kada poštanski ured / sortirnica ne rade. Naplata ležarine za pošiljke za koje je Poštanski ured carinjenja poslao poziv o podnošenju isprava za carinski pregled počinje teći u roku od 10 dana od dana slanja poziva. Za pošiljke adresirane na poste restante ležarina se naplaćuje od dana prispijeća pošiljke u poštanski ured / sortirnicu s tim da se ne naplaćuje za dane kada poštanski ured / sortirnica ne rade i dan uručenja pošiljke.
Ležarina se naplaćuje za sve pošiljke mase veće od 500 grama (osim pošiljke za slijepe), za pismovnu, preporučenu i vrijednosnu pošiljku, prioritetnu preporučenu i vrijednosnu pošiljku, paket, mali paket, Paket24, tiskanicu, izravnu poštu, pošiljku ubrzane pošte (EMS) i praćenu pošiljku - dnevno.

 

Pokušavam pratiti svoju pošiljku, ali mi se prilikom upisivanja broja pojavljuje oznaka „Nisam robot“. Što trebam napraviti?
Prilikom upisivanja broja pošiljke pojavit će se kvadratić „Nisam robot“ koji morate označiti s kvačicom. Provjeravate li više pošiljaka u našem pretraživaču statusa postoji mogućnost pojavljivanje dodatnih načina za provjeru (primjerice fotografije vozila, cesta, kućnih brojeva, prometnih znakova, automobila, izloga trgovina ili slično) pri čemu je potrebno odabrati fotografije koje daju odgovor na postavljeno pitanje te pritisnuti "Traži". U slučaju da ispravnog odgovora na upit prikaati će Vam status Vaše pošiljke.

Idemo na kolektivni godišnji odmor u trajanju od 20 dana. Što trebamo napraviti u svezi s primanjem pismena u tom razdoblju?
 S obzirom na učestalo traženje korisnika koji koriste kolektivne godišnje odmore da im se pismena ne dostavljaju u tom razdoblju, prema mišljenju Ministarstva pravosuđa RH od 8. siječnja 2018. Hrvatska pošta je propisala sljedeći postupak:
 • Na internetskim stranicama Hrvatske pošte, poveznica: https://www.posta.hr/pomoc-i-podrska/14, svim je korisnicima dostupan obrazac „obavijest o korištenju godišnjih odmora“, koji mogu popuniti i ispisati te ga poslati interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr. Nakon zaprimanja popunjenog obrasca Služba za korisnike prosljeđuje ga pripadajućem dostavnom poštanskom uredu / sortirnici, koji su obvezni postupati po njemu do isteka naznačenog roka.
 • Također, korisnici mogu obrazac „obavijest o korištenju godišnjih odmora“ popuniti i u svojem dostavnom poštanskom uredu / sortirnici. Popunjeni obrazac ostaje u poštanskom uredu /sortirnici te se po njemu postupa do isteka naznačenog roka.
 • Korisnicima od kojih je zaprimljen obrazac „obavijest o korištenju godišnjih odmora“ poštanski ured / sortirnica neće dostavljati pismena na adresu, nego će ih odmah vratiti pošiljatelju s napomenom: „Koristi godišnji odmor do 00.00.201_“.
 • Navedeno se ne odnosi na pismena upravnog postupka i upravnog spora, koja se uručuju kako je propisano Uputama za obavljanje poštanskih usluga.
Može li se pismeno uručiti primatelju bez otiska pečata?
Može ako se uručuje pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost i koja ne posjeduje pečat. Tada primatelj potvrđuje primitak pismena svojim potpisom na povratnici dostavnici, a radnik Hrvatske pošte dodaje napomenu: „pečat ne posjeduje“.