Što mogu poduzeti ako moja pošiljka u međunarodnom prometu nije uručena ili je oštećena?
Prigovor u međunarodnom poštanskom prometu zbog gubitka ili oštećenja pošiljke za koju se izdaje potvrda o primitku (međunarodna hpekspres-pošiljka, preporučena i vrijednosna pošiljka, paket) možete podnijeti uz predočenje potvrde o primitku i pokretanjem potražnog postupka. Potražni postupak možete pokrenuti u bilo kojem poštanskom uredu, poslati zahtjev telefaksom na broj: +385 (0)1 4981 606 ili na e-adresu: potrazni@posta.hr, bez plaćanja naknade, u roku od šest mjeseci računajući od prvog sljedećeg dana nakon primitka poštanske pošiljke. Potražni postupak u međunarodnom prometu rješava se u najkraćem roku i mora biti završen najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana pokretanja postupka. U skladu s aktima Svjetske poštanske unije, potražni postupak ne može se pokrenuti za pošiljke zaprimljene bez prijamnog broja (tzv. obične pošiljke) s obzirom na to da se ove pošiljke ne evidentiraju u sustavu, uručuju se primatelju bez potpisa i njih se u poštanskom sustavu ne može pojedinačno pratiti.
Dobio sam obavijest o prispijeću pošiljke, a nisam u gradu. Kako mogu zadržati pošiljku do svog povratka?
 U najbližem poštanskom uredu možete zatražiti i popuniti zahtjev za zadržavanje pošiljaka u poštanskom uredu. Pošiljke čija je dostava vezana rokom (upravno-pravni postupci, pozivi na ročišta i sl.) ne mogu se zadržavati u poštanskom uredu. Zadržavanje pošiljke u poštanskom uredu moguće je do 30 kalendarskih dana, a podnošenje zahtjeva naplaćuje se u skladu s cjenikom. Cijena podnošenja zahtjeva iznosi 15 kuna, a zahtjev za zadržavanje pošiljke ne može se podnijeti za pismena te pošiljke po upravnom postupku. Za svaku zadržanu pošiljku naplaćuje se cijena od 1,60 kn (po komadu), kao i ležarina po danu u iznosu od 1,10 kn, koja se naplaćuje od trećeg dana nakon ostavljene obavijesti o prispijeću pošiljke.
Mogu li se isporučiti skupne pošiljke ako jedna pošiljka iz skupine nije pristigla?
Ako se kod skupnih hpekspres-pošiljaka i skupnih poslovnih paketa utvrdi da neka pošiljka nedostaje, treba stupiti u kontakt s nadležnom službom za korisnike kako bi se utvrdilo gdje se nalazi ta pošiljka i
u kojem je statusu. Primatelja se odmah obavještava o statusu pošiljke i od njega se traži daljnji naputak o postupanju. Primatelj pošiljaka ima pravo sam odlučiti o tome hoće li da mu se pošiljke uručuju tek nakon prispijeća svih pošiljaka iz skupine, uz uvjet da se ne prekorači rok uručenja pošiljaka, ili želi odmah uručenje prispjelih pošiljaka.
Kada se dostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez pokušaja dostave pošiljke?
 U 46. članku Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge propisano je da se obavijest o prispijeću pošiljke dostavlja primatelju:
 • ako se pošiljka ne može uručiti dostavom
 • kada primatelj stavi prigovor na ispravnost pošiljke ili na iznos carinskih pristojba
 • za pakete koji se u skladu s odredbama članka 45. ovih Općih uvjeta ne dostavljaju primatelju ili se na zahtjev pošiljatelja isporučuju u poštanskom uredu
 • za oštećene i prepakirane pošiljke
 • ako se obične pošiljke zbog veličine i/ili oblika ne mogu uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić.
Nadalje, obavijest o prispijeću pošiljke uručuje se kako je propisano za uručenje obične pošiljke. Hrvatska pošta može na zahtjev pošiljatelja obavijestiti primatelja o prispjeloj pošiljci sredstvima elektroničke komunikacije (SMS-om, e-poštom i dr.).
Što se smatra pod neuručivom pošiljkom?
 Neuručive pošiljke su poštanske pošiljke koje Hrvatska pošta ne može uručiti primatelju ni vratiti pošiljatelju.
Kako mogu nekoga opunomoćiti za preuzimanje svojih pošiljaka?
Korisnici poštanskih usluga mogu za korištenje svih poštanskih usluga opunomoćiti druge osobe, a pri ostvarivanju prava iz punomoći punomoćnik je obvezan na zahtjev radnika Hrvatske pošte pokazati punomoć i dokazati svoj identitet.
 
Punomoć mora sadržavati:
 • ime i prezime osobe koja daje punomoć (ovlaštena osoba)
 • potpis ovlaštene osobe
 • ime i prezime te broj osobne iskaznice osobe koju se opunomoćuje (punomoćnik)
 • sadržaj ovlasti danih punomoćniku.
 
Fizička osoba
Punomoć kojom fizička osoba opunomoćuje drugu osobu za korištenje poštanskih usluga ovjerava mjerodavno državno tijelo, javni bilježnik ili Hrvatska pošta.
 
Pravna osoba
Punomoć kojom pravna osoba opunomoćuje drugu osobu za korištenje poštanskih usluga u pravilu ovjerava ovlaštena osoba u toj pravnoj osobi. Ako pravna ili fizička osoba koja ima registriranu djelatnost nema pečat ili štambilj, punomoć može izdati na memorandumu pravne osobe koji je potpisala osoba ovlaštena prema podatcima iz odgovarajućeg registra. Memorandumu treba priložiti izvadak iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtničkog i sl.).
 
Izdavanje punomoći u Hrvatskoj pošti
Opunomoćitelj može dati punomoć poslovno sposobnoj i pismenoj osobi. Ako je opunomoćitelj nepismen ili se zbog bilo kojeg razloga ne može potpisati, izdavanje punomoći potpisat će svjedok, a radnik poštanskog ureda / sortirnice upisat će na punomoć podatke iz isprave za utvrđivanje identiteta opunomoćitelja i svjedoka.
 
Opunomoćitelj može istodobno izdati više punomoći, a s jednom punomoći može ovlastiti najviše tri osobe. Opunomoćitelj koji ovlašćuje drugu osobu za podizanje pošiljaka iz poštanskog pretinca može izdati punomoć samo za primitak svih vrsta pošiljaka.
 
Punomoć se izdaje u dva primjerka od kojih jedan zadržava poštanski ured / sortirnica, a drugi se daje punomoćniku; punomoć vrijedi jednu godinu i opunomoćitelj ju može opozvati prije isteka tog roka. Ako opunomoćitelj opozove izdanu punomoć, obvezan je o tome izvijestiti poštanski ured / sortirnicu kod koje se nalazi punomoć.
 
Radnik poštanskog ureda / sortirnice ovjerava punomoć u poštanskom uredu / sortirnici ili na adresi koju odredi korisnik, a za ovjeru punomoći naplaćuje cijenu prema cjeniku.
 
Izdavanje punomoći izvan Hrvatske pošte
U slučaju kada punomoć ovjerava mjerodavno državno tijelo, javni bilježnik ili ovlaštena osoba u pravnoj osobi, punomoćnik – kada god je moguće – izvornik ili ovjerenu presliku punomoći predaje radniku poštanskog ureda / sortirnice u kojoj će ostvarivati prava iz punomoći. Kada to nije moguće, punomoćnik daje izvornik ili ovjerenu presliku punomoći radniku na uvid.
Ove punomoći vrijede do opoziva ili do isteka roka iz punomoći.
Primio sam obavijest o prispijeću pošiljke na adresu, ali trenutačno ondje ne boravim. Može li se pošiljka nadoslati na moje sadašnje boravište ili u poštanski ured?
Hrvatska pošta besplatno nadošilje pismovne pošiljke na novu adresu primatelju koji je otputovao ili se preselio ako sazna njegovu novu adresu. U suprotnom, vraća ih pošiljatelju.
Nadoslanje pošiljke na novu adresu obavlja se uz uvjet da pošiljatelj nije zabranio nadoslanje pošiljke. Hrvatska pošta nadošilje primatelju poštanske pošiljke na novu adresu (osim pismena) prema pisanom zahtjevu pošiljatelja ili primatelja podnesenom prije uručenja pošiljke i naplaćuje uslugu nadoslanja prema cjeniku.
 
 

Prilikom preuzimanja paketa u poštanskom uredu naplaćena mi je usluga ležarine. Zašto je moram platiti?
 Primatelj pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, prioritetne preporučene pošiljke, vrijednosne pošiljke, prioritetne vrijednosne pošiljke, paketa, tiskanice, izravne pošte, EMS pošiljke, hpekspres-pošiljke, poslovnog paketa koji glasi na fizičku osobu, malog paketa i praćene pošiljke mase veće od 500 grama plaća ležarinu u iznosu prema cjeniku ako pošiljku nije preuzeo u poštanskom uredu / sortirnici u roku od jednog dana nakon ostavljene obavijesti o prispijeću pošiljke. U rok se ne uračunava dan kada je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke, dan kada je pošiljka uručena te dani kada poštanski ured / sortirnica ne rade. Naplata ležarine za pošiljke za koje je Poštanski ured carinjenja poslao poziv o podnošenju isprava za carinski pregled počinje teći u roku od 10 dana od dana slanja poziva. Za pošiljke adresirane na poste restante ležarina se naplaćuje od dana prispijeća pošiljke u poštanski ured / sortirnicu s tim da se ne naplaćuje za dane kada poštanski ured / sortirnica ne rade i dan uručenja pošiljke.
Ležarina se naplaćuje za sve pošiljke mase veće od 500 grama koje se prema zahtjevu korisnika čuvaju (skladište) u poštanskom uredu / sortirnici.
Pokušavam pratiti svoju pošiljku, ali mi se prilikom upisivanja broja pojavljuje oznaka „Nisam robot“. Što trebam napraviti?
Prilikom upisivanja broja pošiljke pojavit će se kvadratić „Nisam robot“ koji morate označiti s kvačicom. Provjeravate li više pošiljaka u našem pretraživaču statusa postoji mogućnost pojavljivanje dodatnih načina za provjeru (primjerice fotografije vozila, cesta, kućnih brojeva, prometnih znakova, automobila, izloga trgovina ili slično) pri čemu je potrebno odabrati fotografije koje daju odgovor na postavljeno pitanje te pritisnuti "Traži". U slučaju da ispravnog odgovora na upit prikaati će Vam status Vaše pošiljke.

Idemo na kolektivni godišnji odmor u trajanju od 20 dana. Što trebamo napraviti u svezi s primanjem pismena u tom razdoblju?
 S obzirom na učestalo traženje korisnika koji koriste kolektivne godišnje odmore da im se pismena ne dostavljaju u tom razdoblju, prema mišljenju Ministarstva pravosuđa RH od 8. siječnja 2018. Hrvatska pošta je propisala sljedeći postupak:
 • Na internetskim stranicama Hrvatske pošte, poveznica: https://www.posta.hr/pomoc-i-podrska/14, svim je korisnicima dostupan obrazac „obavijest o korištenju godišnjih odmora“, koji mogu popuniti i ispisati te ga poslati elektroničkom poštom na adresu: info@posta.hr. Nakon zaprimanja popunjenog obrasca Služba za korisnike prosljeđuje ga pripadajućem dostavnom poštanskom uredu / sortirnici, koji su obvezni postupati po njemu do isteka naznačenog roka.
 • Također, korisnici mogu obrazac „obavijest o korištenju godišnjih odmora“ popuniti i u svojem dostavnom poštanskom uredu / sortirnici. Popunjeni obrazac ostaje u poštanskom uredu /sortirnici te se po njemu postupa do isteka naznačenog roka.
 • Korisnicima od kojih je zaprimljen obrazac „obavijest o korištenju godišnjih odmora“ poštanski ured / sortirnica neće dostavljati pismena na adresu, nego će ih odmah vratiti pošiljatelju s napomenom: „Koristi godišnji odmor do 00.00.201_“.
 • Navedeno se ne odnosi na pismena upravnog postupka i upravnog spora, koja se uručuju kako je propisano Uputama za obavljanje poštanskih usluga.