Idemo na kolektivni godišnji odmor u trajanju od 20 dana. Što trebamo napraviti u svezi s primanjem pismena u tom razdoblju?
 S obzirom na učestalo traženje korisnika koji koriste kolektivne godišnje odmore da im se pismena ne dostavljaju u tom razdoblju, prema mišljenju Ministarstva pravosuđa RH od 8. siječnja 2018. Hrvatska pošta je propisala sljedeći postupak:
 • Na internetskim stranicama Hrvatske pošte, poveznica: https://www.posta.hr/pomoc-i-podrska/14, svim je korisnicima dostupan obrazac „obavijest o korištenju godišnjih odmora“, koji mogu popuniti i ispisati te ga poslati elektroničkom poštom na adresu: info@posta.hr. Nakon zaprimanja popunjenog obrasca Služba za korisnike prosljeđuje ga pripadajućem dostavnom poštanskom uredu / sortirnici, koji su obvezni postupati po njemu do isteka naznačenog roka.
 • Također, korisnici mogu obrazac „obavijest o korištenju godišnjih odmora“ popuniti i u svojem dostavnom poštanskom uredu / sortirnici. Popunjeni obrazac ostaje u poštanskom uredu /sortirnici te se po njemu postupa do isteka naznačenog roka.
 • Korisnicima od kojih je zaprimljen obrazac „obavijest o korištenju godišnjih odmora“ poštanski ured / sortirnica neće dostavljati pismena na adresu, nego će ih odmah vratiti pošiljatelju s napomenom: „Koristi godišnji odmor do 00.00.201_“.
 • Navedeno se ne odnosi na pismena upravnog postupka i upravnog spora, koja se uručuju kako je propisano Uputama za obavljanje poštanskih usluga.
Može li se pismeno uručiti primatelju bez otiska pečata?
Može ako se uručuje pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost i koja ne posjeduje pečat. Tada primatelj potvrđuje primitak pismena svojim potpisom na povratnici dostavnici, a radnik Hrvatske pošte dodaje napomenu: „pečat ne posjeduje“.
 
Primila sam poruku da mi danas stiže pošiljka. Kada ju mogu očekivati na adresi?
 Pošiljka će vam biti dostavljena u roku koji odredi pošiljatelj pošiljke. Dodatna postupanja sa svojom pošiljkom ili dodatne informacije možete zatražiti pozivom Kontaktnom centru Hrvatske pošte na broj: 072 303 304 ili na info@posta.hr.
Primatelj prije uručenja pošiljke može zahtijevati:
• zadržavanje prispjelih pošiljaka u poštanskom uredu / sortirnici ili nadoslanje na drugu adresu koju odredi
• uručenje pošiljke osobno primatelju
• ponovnu dostavu pošiljke za koju je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke.
Ove usluge možete zatražiti predajom pisanog zahtjeva u pravilu u poštanskom uredu / sortirnici koji vam uručuje pošiljke osim ponovne dostave pošiljke po ostavljenoj obavijesti o prispijeću, koja se zahtijeva telefonski.
Rok do kojeg se može postupati prema pisanom zahtjevu ne može biti dulji od 30 dana, odnosno dulji od 90 dana kada je riječ o nadoslanju. Zahtjev za ponovnu dostavu pošiljke je jednokratan za svaku pošiljku i vrijedi pet radnih dana, do kada se pošiljka čuva u poštanskom uredu ili sortirnici.
Na koji način mogu preuzeti preporučenu pošiljku a izgubio sam osobnu iskaznicu?
Pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba dokazuje svoj identitet sljedećim ispravama: 

1. Osobnom iskaznicom

2. Iskaznicom, odnosno vojnom knjižicom pripadnika Hrvatske vojske i iskaznicom MUP-a

3. Putovnicom

4. nacionalnom osobnom iskaznicom stranih državljana,

5. stalnom pograničnom dozvolom – propusnicom

6. biometrijskom boravišnom iskaznicom.

* Iznimno od odredaba stavka 1. ovog članka, identitet se može utvrditi i izjavom svjedoka čiji se identitet može utvrditi ispravama iz stavka 1. ovog članka.

* Ukoliko radnik HP-a d.d. posumnja u valjanost isprave kojom se dokazuje identitet ili u zakonitost posjedovanja isprave ili istinitost izjave svjedoka, odbit će uručenje pošiljke ili druga postupanja kod kojih treba utvrditi identitet.

Također, „prema odredbama Zakona o osobnim ispravama (N.N. 11/02., 122/02., 68/13., 31/16.) osobna iskaznica je javna isprava kojom se između ostalog dokazuje i prebivalište i adresa stanovanja.

Stoga je zbog promjene adrese stanovanja potrebno mijenjati i osobnu iskaznicu“ .

Ako korisnik privremeno mijenja adresu to dokazuje potvrdom o prebivalištu izdanom od MUP-a.

Zbog svog radnog vremena ne mogu podići pošiljku u svojoj pošti (za koju sam dobio obavijest) jer ured radi samo do 12 sati. Mogu li i kako zatražiti da se pošiljka dostavi u drugi poštanski ured?
Hrvatska pošta je na traženje korisnika odnedavno uvela novu uslugu kojom korisnicima omogućuje da odaberu isporučni poštanski ured s unaprijed definiranog popisa (https://www.posta.hr/zahtjev-za-isporuku-posiljke-u-drugom-isporucnom-postanskom-uredu/7539) u koji žele dostavu svoje pošiljke za koju im je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke.
Pogledajte popis isporučnih poštanskih ureda i potom na našim internetskim stranicama (https://www.posta.hr/UserDocsImages/hp/dokumenti/obrasci/Zahtjev-za-isporuku-posiljke-u-drugom-postanskom-uredu.pdf) otvorite obrazac zahtjeva za isporuku pošiljke u drugom poštanskom uredu. Popunite obrazac, otisnite ga na pisaču i dostavite u najbliži poštanski ured. Obrazac možete popuniti i u najbližem poštanskom uredu. Nakon zaprimanja/popunjavanja zahtjeva pošiljku ćemo u roku od tri dana dostaviti u poštanski ured prema vašem zahtjevu, u kojem ju potom možete preuzeti u roku od pet dana od dana dostave.
 
Tko sve može primiti vrijednosnu pošiljku?
 Budući da vrijednosna pošiljka spada među vrste pošiljaka za koje se pošiljatelju prilikom predaje izdaje potvrda o primitku pošiljke, ona se uručuje:
 • osobno primatelju
 • zakonskom zastupniku ili
 • opunomoćenoj osobi (punomoćniku).
 
U slučaju da se ne može uručiti navedenim osobama, tada se uručuje:
 • odraslom članu kućanstva
 • osobi zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja ili
 • ovlaštenoj osobi u poslovnoj prostoriji pravne ili fizičke osobe kod koje je zaposlen primatelj vrijednosne pošiljke.
 
 
 

Kako se pravilno adresira pošiljka naslovljena na primateljev poštanski pretinac?
 Pošiljke koje se isporučuju primateljima putem poštanskog pretinca u adresi moraju imati:
 • puni naziv ili ime i prezime korisnika poštanskog pretinca
 • broj poštanskog pretinca
 • poštanski broj i naziv odredišnog poštanskog ureda.
 
Više o pravilnom adresiranju pošiljaka saznajte na linku 
Dobio sam pisani odgovor na svoj prigovor u vezi s poštanskom uslugom. Što trebam dalje poduzeti?
Ako je vaš prigovor usvojen te se utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, ostvarujete pravo na naknadu štete s osnova propisanih Zakonom. Zahtjev za naknadu štete i povrat poštarine možete zajedno s pisanim odgovorom na prigovor poslati kao obično pismo, bez naplate poštarine, na sljedeću adresu:
 
HP-Hrvatska pošta d.d.
Kontaktni centar
„Za naknadu štete“
Branimirova 4
10000 Zagreb.
 
 

Htio bih znati nešto više o dostavi paketa s vrećicama za odvajanje plastičnog i metalnog otpada na području Grada Zagreba?
Dostava paketa s vrećicama za odvajanje plastičnog i metalnog otpada nastalog u kućanstvu za stanovnike Grada Zagreba počela je 23. travnja, najprije građanima koji stanuju u obiteljskim kućama te će potom slijediti dostava paketa građanima koji žive u stambenim zgradama. Pakete s 13 vrećica zapremnine 60 litara poštari će dostavljati korisnicima dvaput godišnje kako je predviđeno sklopljenim ugovorom. Dostavu paketa poštari će obavljati u dva pokušaja te će potom, ako uručenje paketa ne uspije, ostavljati korisnicima obavijest o prispijeću pošiljke/paketa. Isporuka paketa za koje je ostavljena obavijest obavljat će se u ukupno 53 poštanska ureda donositelju obavijesti (to ne mora biti nužno osoba na koju je paket adresiran). Rok za preuzimanje paketa je 30 kalendarskih dana. Korisnik koji izgubi ostavljenu obavijest moći će preuzeti paket u isporučnom poštanskom uredu samo osobno.

Može li se pošiljka naslovljena na pravnu osobu uručiti bez žiga?
Za poslovne subjekte – pravne osobe – i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, odvjetnici i dr.) primitak pošiljke potvrđuje osobno primatelj ili ovlaštena osoba svojim potpisom te stavlja otiska pečata ili štambilja. Ako te osobe ne posjeduju pečat ili štambilj, primitak pošiljke potvrđuje osobno primatelj ili ovlaštena osoba svojim potpisom, a poštar upisuje u dostavnu knjigu ime i prezime osobe kojoj je uručio pošiljku i napomenu: „Pečat ne posjeduje“. Otisak pečata ili štambilja nije potreban kada se pošiljke uručuju punomoćniku. U aplikaciji Digitalni poštar primatelj ili ovlaštena osoba potvrđuju primitak pošiljke samo svojim potpisom.