Održana 29. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP - Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je, dana 24. rujna 2019. godine održana 29. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici Nadzornog odbora dana je suglasnost na prijedlog odluke o imenovanju revizora te je odluka upućena Glavnoj skupštini na donošenje. Ujedno, primljena je na znanje informacija o rezultatima poslovanja HP – Hrvatske pošte d.d. za razdoblje od I. – VI. 2019. godine.