Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Unutarnji promet

Ako smatrate:

  • da poštanska pošiljka nije uručena primatelju,
  • da je uručena sa zakašnjenjem,
  • da ugovorena usluga nije obavljena, tj. nije obavljena u cijelosti,
  • da je oštećena poštanska pošiljka ili je umanjen njezin sadržaj,
  • da je naplaćen prevelik iznos poštarine,


tada u roku od tri mjeseca (od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti) možete podnijeti prigovor. Popunjeni obrazac možete:

  • predati u svakom poštanskom uredu,
  • poslati poštom,
  • poslati ga interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr.
     

Uz obrazac trebate predati i potvrdu o primitku pošiljke za pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku ili drugi dokaz o plaćenoj cijeni poštanske usluge (račun/faktura). Prigovor bit će proveden u roku od 30 dana.

Naknada štete

Ako je vaš prigovor prihvaćen te se utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, ostvarujete pravo na naknadu štete. Zahtjev za naknadu štete i povrat poštarine možete zajedno s rješenjem potražnog postupka poslati kao preporučenu pošiljku, bez naplate poštarine, na adresu:
 
HP-Hrvatska pošta d.d.
Kontaktni centar
„Za naknadu štete“
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica

Osim naknade štete i vraćanja poštarine (kada je propisano), Hrvatska pošta isplatit će pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi i zakonske zatezne kamate računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete. U slučajevima kada je propisano da se naknada štete isplaćuje u visini vrijednosti izgubljenog, potpuno ili djelomično umanjenog ili oštećenog sadržaja pošiljke, korisnik će tu vrijednost dokazati računom ili drugim sličnim dokumentom osim za pošiljke s označenom vrijednosti za koje se gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja isplaćuje u visini označene vrijednosti. Korisnicima, osim fizičkih osoba koje ne djeluju na tržištu, račun će biti umanjen za iznos PDV-a ako je riječ o iznosu nabavne vrijednosti robe. Ako je riječ o iznosu prodajne cijene robe, račun će biti umanjen za 5% i PDV.
 
Više naplaćena poštarina
U slučaju kada je naplaćena poštarina viša od poštarine određene cjenikom, korisniku se vraća više naplaćeni iznos.
 
Prekoračenje roka za prijenos i uručenje
U slučajevima prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke, osim naknade štete, vraća se i iznos naplaćene poštarine za poštanske usluge pri čemu ne vraća onaj dio poštarine za poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti.
 
U slučaju prekoračenja roka za prijenos i uručenje skupnih Paketa24 (kada nije prekoračen rok na svim pošiljkama), ne vraća se ukupan iznos naplaćene poštarine, nego samo iznos poštarine koja se u skladu s cjenikom definira za pojedinačnu pošiljku unutar skupine. Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio nađe nakon isplate naknade štete, Hrvatska pošta će o tome obavijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu, koja je obvezna vratiti iznos primljene naknade štete ako zahtijeva uručenje naknadno nađene pošiljke. U protivnom, Hrvatska pošta ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj. Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist ni za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos ili uručenje poštanske pošiljke te u slučaju kada usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti.

Ostvarivanje naknade štete i druga potraživanja u unutarnjem prometu prema vrstama pošiljaka


VRSTA POŠILJKE Gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja
Pismo, prioritetno pismo, dopisnica nema
Preporučena pošiljka u visini peterostrukog iznosa naplaćene poštarine
Vrijednosna pošiljka u visini iznosa označene vrijednosti
Paket a) za pošiljke s označenom vrijednosti - u visini iznosa označene vrijednosti;

b) za pošiljke bez označene vrijednosti - u iznosu do 13,27 € 
Paket24/Box pošiljka a) za pošiljke s označenom vrijednosti  - iznos označene vrijednosti; 

b) za pošiljke bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti izgubljenog, potpuno oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do 66,36 €. Ako se sadržaj ne može dokazati, isplaćuje se trostruki iznos naplaćene poštarine
Skupni Paket24 a) za pošiljke s označenom vrijednosti  - iznos označene vrijednosti pojedinačne pošiljke unutar skupine;   
                                  
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti izgubljenog, potpuno oštećenog ili umanjenog sadržaja pojedinačne pošiljke unutar skupine, a najviše do 66,36 €. Ako se sadržaj ne može dokazati, isplaćuje se trostruki iznos naplaćene poštarine za pojedinačnu pošiljku unutar skupine
Paletizirana pošiljka a) za pošiljke s označenom vrijednosti  - iznos označene vrijednosti; 

b) za pošiljke bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti izgubljenog, potpuno oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do 398,17 €. Ako se sadržaj ne može dokazati, isplaćuje se trostruki iznos naplaćene poštarine

VRSTA POŠILJKE Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja
Pismo, prioritetno pismo, dopisnica nema
Preporučena pošiljka u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene poštarine
Vrijednosna pošiljka u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja, ali najviše do iznosa označene vrijednosti
Paket a) za pošiljke s označenom vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, a najviše do označene vrijednosti;
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, a najviše do 13,27 € 
Paket24/Box pošiljka a) za pošiljke s označenom vrijednosti  - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do označene vrijednosti;                          
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do 66,36 €. Ako se sadržaj ne može dokazati, isplaćuje se  iznos naplaćene poštarine
Skupni Paket24 a) za pošiljke s označenom vrijednosti  - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja pojedinačne pošiljke unutar skupine a najviše do označene vrijednosti;                                
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja pojedinačne pošiljke unutar skupine, a najviše do 66,36 €.  Ako se sadržaj ne može dokazati, isplaćuje se  iznos naplaćene poštarine za pojedinačnu pošiljku unutar skupine
Paletizirana pošiljka a) za pošiljke s označenom vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do označene vrijednosti;    

b) za pošiljke bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do 398,17 €. Ako se sadržaj ne može dokazati, isplaćuje se  iznos naplaćene poštarine

VRSTA POŠILJKE Prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke
Pismo, prioritetno pismo, dopisnica u visini trostrukog iznosa naplaćene poštarine
Preporučena pošiljka u visini trostrukog iznosa naplaćene poštarine
Vrijednosna pošiljka u visini trostrukog iznosa naplaćene poštarine
Paket u visini trostrukog iznosa naplaćene poštarine
Paket24/Box pošiljka u visini trostrukog iznosa naplaćene poštarine
Skupni Paket24 u visini trostrukog iznosa naplaćene poštarine za pojedinačnu pošiljku unutar skupine
Paletizirana pošiljka u visini trostrukog iznosa naplaćene poštarine

VRSTA POŠILJKE Neobavljena usluga
Pismo, prioritetno pismo, dopisnica iznos naplaćene poštarine
Preporučena pošiljka iznos naplaćene poštarine
Vrijednosna pošiljka iznos naplaćene poštarine
Paket iznos naplaćene poštarine
Paket24/Box pošiljka iznos naplaćene poštarine
Skupni Paket24 iznos naplaćene poštarine za pojedinačnu pošiljku unutar skupine
Paletizirana pošiljka iznos naplaćene poštarine