Odgoda 20. sjednice Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da se odgađa 20. sjednica Nadzornog odbora čije održavanje je najavljeno za 17. srpnja 2018. godine.