Održana sjednica Nadzornog odbora

Na sjednici su donesene odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća za 2019. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d. Prihvaćeno je Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP – Hrvatska pošta d.d., te su donesene odluke kojima se predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2019. godine i davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora te izmjeni Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta. Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2019. godinu, te su prihvaćeni su Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2019. godine i Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – III. 2020. g. i informacija o poslovanju za razdoblje od I. do IV. 2020. g. Primljeno je na znanje Periodično izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. zaključno s danom 31.12.2019. g., Izvješće o radu Službenika za informiranje za 2019. godinu, Godišnji plan rada Službenika za informiranje za 2020. godinu, Izvješće o radu za 2019. godinu i Godišnji plan rada Etičkog povjerenstva za 2020. godinu. Ujedno, usvojen je Plan rada Odjela za praćenje usklađenosti poslovanja za 2020. godinu.