Najava Glavne skupštine


Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. će se održati 31. svibnja 2021. godine s početkom u 12,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s dnevnim redom kako slijedi:
 1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
 2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
 3. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2020. godinu
 4. Godišnje izvješće za 2020. godinu, koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d. te konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
  1. 1. Odluka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća za 2020. godinu
  2. 2. Odluka o primanju na znanje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine
  3. 3. Odluka o primanju na znanje nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine
 5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini
 6. Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora
6. 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
6. 2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora