Dimenzije i masa Paket24 pošiljaka

Dimenzije i masa Paket24 pošiljaka

Dimenzije i masa pošiljaka definirane su poštanskim propisima.

Više

Paket24 pošiljke mogu biti mase do najviše 30 kilograma te dimenzija dužine, širine i visine od 9 cm do 200 cm*.

Najmanje dimenzije Paketa24 su 90 mm x 140 mm.
Najveća dužina jedne stranice iznosi 2000 mm, a u zbroju dužine, širine i visine ne smije prelaziti 3500 mm.

Masa
Minimalna Nema ograničenja
Maksimalna 30 kg *
* Na Paket24 pošiljke čije maksimalno kombinirane dimenzije u zbroju dužine, širine i visine prelaze 2000 mm primjenjuje se volumetrička obračunska masa (ako je veća od njezine stvarne mase). Volumetrička obračunska masa izračunava se tako da se umnožak visine, dužine i širine pošiljke u centimetrima podijeli sa 5000 (d x š x v / 5000). Dobiveni iznos smatra se masom pošiljke u kilogramima, a tako dobivena masa može biti i veća od 30 kilograma. Hrvatska pošta ima pravo primijeniti i zaračunati naručitelju usluge volumetrički obračun mase za bilo koju Paket24 pošiljku kod koje je volumetrički obračun mase veći od stvarne mase pošiljke.
Paket24 pošiljka u zbroju visine, dužine i širine ne smije imati više od 350 cm.
(Posjetite online izračun cijene slanja pošiljke na www.posta.hr).