Kako mogu biti siguran da je poruka poslana u sigurnom okruženju?
 Osigurane su mjere zaštite za smanjenje rizika od gubitka, krađe, uništenja ili neovlaštene promjene podataka. Prema eIDAS uredbi osigurana je identifikacija pošiljatelja i primatelja prije dostave podataka.
Ima li moja pošiljka prilikom slanja ili primanja vremenski žig i je li potpisana?
 Svaka pošiljka označena je kvalificiranim vremenskim žigom i kvalificiranim pečatom čime je osigurana neporecivost, integritet i autentičnost pošiljke.