12.05.2017.

Poslao sam obično pismo i nemam nikakva dokaza (računa) da sam ga predao Hrvatskoj pošti. Također, ne mogu se sjetiti točnog datuma slanja pisma. Mogu li u tom slučaju u poštanskom uredu pokrenuti potražni postupak uz pomoć potražnice?

 U navedenom slučaju može se postupiti u skladu s člankom 197. stavak 3. Uputa za obavljanje poštanskih usluga te člankom 54. stavak 7. Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge. Pošiljatelj u tom slučaju treba navesti barem okvirni datum slanja pošiljke po sjećanju. No činjenica je da će biti teško utvrditi sudbinu pošiljke zato što se takve pošiljke pojedinačno ne evidentiraju. Zbog toga bi na to trebalo skrenuti pozornost korisniku poštanskih usluga. Ako pošiljatelj takve pošiljke i dalje ustraje na podnošenju prigovora, prigovor se može uzeti u postupak jer se korisniku mora omogućiti njegovo pravo na podnošenje prigovora.