Međunarodni promet

Međunarodni promet

U slučaju da niste zadovoljni našom uslugom koju pružamo u međunarodnom prometu, možete nam podnijeti prigovor.

Više

Ako smatrate:

  • da poštanska pošiljka nije uručena primatelju,

  • da je uručena sa zakašnjenjem,

  • da ugovorena usluga nije obavljena, tj. nije obavljena u cijelosti,

  • da je naplaćen prevelik iznos poštarine,

  • da je oštećena poštanska pošiljka ili je umanjen njezin sadržaj,


tada u roku od šest mjeseci (od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti) možete pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac možete:

  • predati u svakom poštanskom uredu,

  • poslati poštom,

  • poslati ga putem poveznice kontakt.posta.hr

Uz obrazac trebate predati i potvrdu o primitku pošiljke za pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku ili drugi dokaz o plaćenoj cijeni poštanske usluge (račun/faktura). Potražni postupak bit će proveden u roku od 60 dana.

Prigovor koji se odnosi na oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja trebate podnijeti odmah prilikom uručenja pošiljke. Iznimno, prigovor možete podnijeti i poslije, odnosno nakon uručenja poštanske pošiljke ako je priložen dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nisu nastali nakon uručenja.

Podatci o statusima pošiljaka dobiveni iz sustava T&T – Provjera statusa pošiljke - informativnog su karaktera i ne mogu poslužiti pošiljatelju pošiljke kao dokaz za moguće ostvarivanje prava iz ugovora o pristupanju. Za ostvarivanje prava na naknadu podnosi se prigovor i pokreće odgovarajući potražni postupak.
 

Ostvarivanje naknade štete i druga potraživanja u međunarodnom prometu