Rokovi uručenja pismovnih pošiljaka

Rokovi uručenja pismovnih pošiljaka

Uručenje poštanskih pošiljaka određeno je rokovima.

Više

Hrvatska pošta uručuje 85% prioritetnih pisama u roku od jednog radnog dana (D+1), odnosno 95% u roku od dva radna dana (D+2).

Sve ostale pošiljke uručuju se 95% u roku od tri radna dana (D+3).

Krajnji rok za uručenje poštanskih pošiljaka u unutarnjem prometu i to za poštanske pošiljke najbrže kategorije u roku od pet radnih dana (D+5), a za sve ostale pošiljke u roku od sedam radnih dana (D+7).
 

 U rokove uručenja pošiljaka ne ubraja se:
  • dan prijma pošiljke
  • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja
  • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Hrvatske pošte
  • neradni dani i dani kada se ne obavlja uručenje poštanskih pošiljaka.

Ako je pismovna pošiljka primljena ili ubačena u poštanski kovčežić ili skupni kovčežić nakon krajnjeg roka navedenog za prijam ili ubacivanje poštanskih pošiljaka prema kategoriji brzine prijenosa pošiljaka, rokovi uručenja produžuju se za jedan dan.
 

Za pošiljke adresirane za primatelje na otocima rokovi uručenja produžuju se za jedan dan.