Održana 19. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 30. svibnja 2018. godine, održana 19. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora je, između ostalog, prihvaćeno Godišnje izvješće za 2017. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d. te je utvrđeno Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2017. godinu. Navedena izvješća su upućena Glavnoj skupštini na utvrđenje i usvajanje.

Prihvaćeno je Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP - Hrvatska pošta d.d. Ujedno, donesena je odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2017. godini, koja će se dostaviti Glavnoj skupštini na donošenje.

Donesene su odluke kojima se Glavnoj skupštini predlaže davanje razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora, te je dana suglasnost na prijedlog odluke o imenovanju revizora te je odluka upućena Glavnoj skupštini na donošenje.